תקנון

נוצר על-ידי מנהל מערכת, השתנה ב Sun, 30 Jul 2023 ב- 10:46 AM מאת מנהל מערכת


תקנון | קרוספיט אריאל 


התקנון מתאר את תנאי ההתקשרות עם המועדון, תנאי המנוי, הביטול וההקפאה - קרא בעיון! 


המינוי

 • זכות השימוש במתקני המועדון, כפופה להרשמה כמתאמן במועדון.
 • טרם התחלתה של פעילות במועדון, חייב המתאמן לקחת חלק באימוני מבוא אישיים, לשיקול דעת צוות המועדון.
 • חובה על המתאמן לבצע שימוש במועדון ומתקניו אך ורק בהתאם להוראות וההנחיות שקיבל מצוות המועדון, המועדון, מנהליו, עובדיו, שלוחיו או מי-מטעמו יהיו פטורים מכל אחריות לנזק שיגרם למתאמן שלא פעל בהתאם להוראות או הנחיות כנ"ל.
 • אי-תשלום דמי חבר/חוב כספי למועדון, יהוו עילה למניעת כניסת המתאמן למועדון ושימוש במתקניו.
 • למועדון שמורה הזכות להפסקת חברות לאלתר למתאמן שאינו מקיים את הוראות צוות המועדון ו/או מפריע ומחבל בפעילותו התקינה והשוטפת ו/או גורם נזק במזיד או ברשלנות לרכוש המועדון ו/או מפר הוראה מהוראות תקנון זה.

כשירות רפואית

 • תחילת הפעילות במועדון, לרבות אימוני מבוא או אימונים אישיים, מותנית בחתימת המתאמן על הצהרת בריאות.
 • במידה וייתן המתאמן  תשובה חיובית, לאחד מסעיפי ההצהרה או יותר, יתחייב המתאמן להציג, תוך 7 ימים לכל היותר, אישור מתאים בחתימת רופא.
 • תוקף ההצהרה/האישור הרפואי הינו לשנה אחת ובאחריות המתאמן לדאוג לחידושם במועד.
 • ללא הצהרה/אישור רפואי תקפים, חל איסור על המתאמן לפעול במועדון ולעשות שימוש במתקניו.
 • חל איסור על מתאמן לפעול במועדון ולעשות שימוש במתקניו אם הינו תחת השפעת אלכוהול, חומרים מונעי קרישה, אנטי-היסטמינים, חוסמי בטא, סמים מסוכנים, סמי ספורט וסמי הרגעה.
 • מתאמנים הסובלים מסוכרת, מחלות לב ו/או לחץ דם גבוה/נמוך אסורים בפעילות, למעט הוצג על ידם אישור רפואי ספציפי ומפורש.
 • בכל מקרה של פציעה במועדון, מחויב המתאמן לדווח, באופן מידי, לצוות המועדון.

קוד התנהגות

 • המתאמן מתחייב למלא אחר הוראות צוות המועדון ותקנונו.
 • המתאמן מתחייב לשמור על רכוש המועדון, ציודו ומתקניו.
 • המתאמן עשוי להיות מחויב בתשלום על נזק שהסב, בזדון או ברשלנות, לרכוש המועדון, ציודו או מתקניו.
 • המתאמן מתחייב לשמור על הניקיון בשטחי המועדון וסביבתו.
 • המתאמן מתחייב לנהוג בכבוד ובדרך ארץ במהלך פעילותו במועדון, באופן שלא יפריע ו/או יפגע ו/או יעליב ו/או יהווה מטרד למתאמנים אחרים ולניהולו התקין של המועדון.
 • לכל מתאמן יש פרופיל ציבורי באפליקציה בו הוא יכול לבחור כינוי ותמונה – חל איסור לבחור תמונות או כינויים אשר יכולים לפגוע או להטריד אדם, מגזר, מגדר או ציבור מסוים – צוות המועדון רשאי לשנות את התמונות והכינויים בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 • פעילות במועדון תתבצע רק בהופעה ספורטיבית מלאה, ביגוד ספורט ונעלי ספורט.
 • המתאמן יהיה האחראי הבלעדי על חפציו האישיים וציודו. אין להותיר ציוד אישי במועדון ויש להימנע מהבאתם של חפצי ערך - המועדון לא יישא בכל אחריות בגין אבדן/גניבה.
 • שימוש במקלחות המועדון יתאפשר עד חצי שעה לפני שעת סגירת המועדון באותו יום.
 • אין כניסה למועדון מעבר לשעות הפתיחה המוגדרות.
 • שעות המענה במועדון ישתנו מעת לעת ויעודכנו בפלטפורמות המתאימות – שירות טלפוני או פרונטלי יינתנו אך ורק בשעות המענה ולא מחוצה להן.
 • הפרת קוד ההתנהגות, עשויה להוות עילה לביטול חברות המתאמן במועדון.

הפעילות במועדון

 • הרשמה לאימונים תבוצע באמצעות אפליקציה ייעודית על בסיס כל הקודם זוכה.
 • המתאמן מחויב להירשם לכל פעילות שמתבצעת במועדון - אין להשתמש במתקני המועדון ללא הרשמה.
 • כמות ההרשמות אליהן יוכל המתאמן להירשם בשבוע יקבעו על פי סוג המנוי אותו בחר המתאמן.
 • אורכה של יחידת אימון היא כ50-60 דקות באימונים פרונטליים אשר מתקיימים במועדון וכ30-45 דק' באימוני חוץ ואימונים אשר מתקיימים ב"זום".
 • מספר המשתתפים באימון יוגבל מראש ע"י המועדון, על מנת לאפשר פעילות מקצועית ויעילה וישתנה ע"פ סוג האימון ועל פי שיקול דעת המועדון.
 • מספר המשתתפים המינימלי לקיומו של אימון יעמוד על שלושה ויכול להשתנות בהתאם לשיקול דעת המועדון בכל עת.
 • יש להגיע בזמן - צוות המועדון עשוי לאסור השתתפות באימון למתאמן שאיחר מעבר ל- 5 דקות.
 • המתאמן מחויב לאשר הגעתו לאימון בטאבלט המועדון למעט במקרים בהם המועדון הודיע שמסיבות בריאותיות\תפעוליות אחריות הסימון היא על צוות המועדון.
 • מתאמן אשר יירשם לאימון ולא יופיע אליו בסמכות המועדון לחסום את אפשרות הרשמתו באפליקציה והופעתו לאימונים, כסנקציה לתקופה של 48 שעות שלאחריהן החסימה תשתחרר באופן אוטומטי.
 • מתאמן אשר יירשם לאימון ולא יופיע אליו או יבצע "ביטול מאוחר" יחויב על האימון ביתרת האימונים השבועיים שלו על פי הגבלת הכניסות בסוג המנוי שלו.
 • מתאמן  במינוי כרטיסיה אשר יירשם לאימון ולא יופיע יחויב על האימון כאילו הגיע אליו ויתרת הכניסות תעודכן בהתאם.
 • ביטול אימון קבוצתי בהתראה של 60 דק' מראש למעט אימוני בוקר (עד השעה 7:00) בהתראה של 8 שעות מראש.
 • ביטול מפגשי מבוא או אימונים אישיים יתבצע בהתראה של לפחות 24 שעות מראש - מתאמן אשר יבטל אימון בהתראה קטנה יותר מ24 שעות יחויב במחיר מלא של האימון.
 • ביטול מפגש עם תזונאית יתבצע בהתראה של לפחות 48 שעות מראש - מתאמן אשר יבטל אימון בהתראה קטנה יותר מ48 שעות יחויב במחיר מלא של האימון.

חיובים

 • יום רכישת המינוי יקבע כיום שבו יבוצע החיוב החודשי של המתאמן - יקרא כ"תאריך החיוב", התקופה של חודש קלנדרי בין תאריך חיוב לתאריך הבא אחריו תיקרא "מחזור החיוב".
 • בתאריך החיוב יחויב המתאמן על המינוי וכן על כל רכישה שביצע במהלך החודש שקדם לתאריך החיוב - ביגוד, הנעלה, תוספי תזונה, רכישות חד פעמיות שונות וכו' במידה ולא שילם על רכישה זו במקום.
 • במידה והחיוב בתאריך החיוב יכשל מכל סיבה שהיא (סירוב, אין אשראי שמור במערכת וכו') יינתנו למתאמן 48 שעות להסדיר את החוב ולאחר מכן הוא לא יוכל להירשם לאימונים וכלל ההרשמות העתידיות שלו יבוטלו באופן אוטומטי.
 • במידה והמתאמן רכש מינוי בהוראת קבע בתאריך החיוב יבוצע קיזוז של ימי הקפאה מהחודש הקודם על פי תנאי ההקפאה המפורטים מטה.
 • כרטיס האשראי של המתאמן ישמר בצורה מוצפנת במערכת וישמש לחיוב המינוי בתאריך החיוב וכן לחיוב על מוצרים\שירותים נוספים שנרכשו כפי שצוין מעלה.
 • במידה והמתאמן ירצה להגיע לאימון מעבר לכמות האימונים שאותם המנוי שלו מאפשר תינתן לו האפשרות לרכוש אימון חד פעמי בעלות של 50 ש"ח.

מעבר בין סוגי מנויים

 • במידה והמתאמן ירצה לבצע שידרוג מנוי הוא יוכל לעשות זאת בכל עת ויחוייב במחיר היחסי בין המנוי הקיים למנוי אליו רוצה לשדרג לתקופה שנשארה למחזור החיוב הקרוב במידה ויבחר בכך.
 • במידה והמתאמן ירצה לבצע שינמוך מנוי הוא יוכל לבצע זאת בהתראה של מחזור חיוב (כמו ביטול) - עד המחזור חיוב הקרוב להודעה הוא יוכל להמשיך להנות מכמות ההרשמות של המנוי הקיים ואחרי מחזור החיוב המנוי ישונמך.


חיוב מינוי מזומן\תשלום אחד

 • המתאמן ימסור מזומן או ישלם בתשלום אחד על פי מספר החודשים אשר הוא מעוניין לרכוש מינוי עבורם (לא פחות משלושה חודשים לשיקול דעת המועדון).
 • בסוף התקופה המתאמן יתבקש לחדש את המינוי ולהסדיר תשלום עבור מינוי חדש – עד שהמתאמן לא יסדיר תשלום הוא לא יוכל להשתמש בשירותי המועדון השונים.

הנחות

 • הנחת מינוי זוג – ההנחה תקפה על המינוי של אחד מבני הזוג אשר בן הזוג השני מתאמן פעיל במועדון.
 • הנחת ילד נוסף – ההנחה תקפה על מינוי של ילד אשר ההורה שלו מתאמן פעיל במועדון.
 • הנחת סטודנט – ההנחה תקפה לסטודנט פעיל בהצגת תעודת סטודנט בתוקף.
 • הנחת חייל בסדיר – ההנחה תקפה לחייל בשירות סדיר פעיל ובהצגת תעודת חוגר בתוקף.
 • הנחת אנשי כוחות ביטחון ואנשי רפואה - ההנחה תקפה לחיילים, שוטרים, כבאים, רופאים ואחיות אשר עוסקים בכך מתוקף עבודתם ולא בהתנדבות.
 • ההנחות יינתנו בהצגת מסמך מתאים (תעודת חוגר, תעודת סטודנט) - תקופה של ההנחה כתוקף התעודה.
 • במידה ובן הזוג או הילד\ה אינם מתאמנים פעילים במועדון - ההנחה תבוטל.
 • בתשלום מראש לשנה תינתן הנחה של 20% במעמד התשלום - לא ניתן לבטל מנוי מסוג זה.

ביטולים

 • ביטול החברות במועדון, טרם התקופה שהוסכמה במועד ההרשמה, יתבצע לאחר בקשת המתאמן לבטל את המינוי או פיסית במשרדי המועדון או ע"י שליחת בקשה בכתב (בוואטסאפ או במייל) ומילוי טופס בקשה לביטול.
 • הביטול ייכנס לתוקפו רק בחתימת המתאמן על טופס בקשה לביטול.
 • אין החזרים כספיים בגין תקופה שאינה נוצלה.
 • במינוי בו בוצעה עסקה של תשלום מראש (לשנה או ל3 חודשים) לא ניתן לקבל זיכוי כספי עבור ביטול.
 • אין אפשרות לבטל רכישת כרטיסיה ולקבל זיכוי עבורה – ניתן להעביר את הכרטיסיה למתאמן אחר אך בתנאי שיבצע מפגשי מבוא לשיקול דעת המועדון כפי שצוין מעלה.
 • ביטול חברות ע"י המועדון עשויה להתבצע עקב כל הפרה של הוראות תקנון זה ו/או אי-תשלום דמי חבר, לשיקול דעת המועדון.
 • במידה של ביטול עסקה מתמשכת כגון מנוי רשאי המועדון לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% משווי העסקה או 100 ש"ח – לפי הנמוך ביניהם.

ביטול המינוי

 • המינוי הוא מינוי ללא התחייבות - ניתן לבטל את המינוי בכל עת בהתראה של שבוע לפני מחזור החיוב.
 • בתאריך החיוב המינוי מחויב לחודש קדימה, מתאמן אשר יודיע על ביטול לאחר תאריך החיוב יוכל להמשיך להשתמש בשירותי המועדון עד תאריך החיוב הבא שבו כבר לא יבוצע חיוב נוסף.
 • במידה והמתאמן רוצה לבטל באמצע מחזור החיוב הבא ומודיע על כך לפני תאריך החיוב הוא יחויב באופן יחסי בתאריך החיוב.

ביטול מינוי במזומן\תשלום אחד

 • התראת ביטול למינוי בצ'קים\מזומן הינה עד סוף מחזור החיוב (ע"פ התאריך בו הוא נרשם) – קרי, המתאמן לא יקבל זיכוי עבור התקופה עד החיוב הקרוב ויוכל להשתמש בשירותי המועדון.
 • במידה ומדובר במינוי ששולם במזומן המועדון משאיר לעצמו את הזכות לבחור אם לזכות את המתאמן במזומן, בצ'ק או בהעברה בנקאית על פי שיקוליו.

ביטול כרטיסיית אימונים\אימונים אישיים\מפגשי מבוא

 • במקרה של ביטול חבילה יזוכה המתאמן על היתרה היחסית שלא מימש ויחויב בדמי ביטול על פי החוק להגנת הצרכן - בשיעור של עד 5% משווי העסקה או 100 ש"ח – לפי הנמוך ביניהם.

הקפאות

 • הקפאת החברות במועדון, טרם התקופה שהוסכמה במועד ההרשמה, יתבצע לאחר בקשת המתאמן להקפיא את המינוי או פיסית במשרדי המועדון או ע"י שליחת בקשה בכתב (בוואטסאפ או במייל) ומילוי טופס בקשה להקפאה.
 • ההקפאה תיכנס לתוקף רק בחתימת המתאמן על טופס בקשה להקפאה.
 • ניתן להקפיא את המינוי למינימום 10 ימים ומקסימום 30 ימים במהלך תקופה של שנת מנוי.
 • לא ניתן לבצע הקפאה רטרואקטיבית עבור תקופה שלא נוצלה.
 • מעבר לתקופה של 30 ימים, תתאפשר הקפאת מינוי רק בנסיבות הבאות ובכפוף לאישור המועדון : מצב רפואי, מגובה באישור רפואי מתאים; שירות מילואים, מגובה במסמך מתאים משלטונות צה"ל. 

הקפאת מינוי הו"ק

 • קיזוז ימי ההקפאה יבוצע בתאריך החיוב הקרוב למועד ההקפאה – המתאמן יזוכה במחזור החיוב הקרוב על ימי ההקפאה ממחזור החיוב הקודם.
 • במידה ובסוף תקופת ההקפאה המתאמן ביקש לבטל את המינוי לא ינתן זיכוי כספי עבור ימי ההקפאה, המתאמן יכול לבחור שלא לנצל את הימים אשר מגיעים לו בעקבות ההקפאה.

הקפאת מינוי בתשלום מראש (מזומן\תשלום אחד)

 • תקופת ההקפאה תתווסף לתקופת החברות. לא יוחזרו כספים למתאמן.

נהלי ביטול אימון והחלפת יום במנוי אימונים אישיים\מפגשי תזונה

 • בעת רכישת המנוי יקבע יום ושעה קבועים או הסדר אחר שיקבעו בין המאמן למתאמן – החלפת יום תתבצע בהתראה של לפחות 24 שעות מראש - המאמן יציע מצידו אופציה לשעה חלופית בהתאם ללו"ז השבועי, במידה והמתאמן יבחר לא לנצל את האופציה לא יינתנו זיכויים.במידה והמתאמן יודיע פחות מ24 שעות מראש על ביטול לא תתבצע החלפת יום או זיכויים כספיים.
 • במידה ויתבטל אימון מצד המאמן ללא מציאת חלופה מתאימה באותו השבוע יבוצע זיכוי יחסי במחזור החיוב הבא על סך העלות הממוצעת לאימון.

הקפאת מנוי אימונים אישיים\מפגשי תזונה

 • נהלי הקפאת מנוי הו"ק זהים לכלל המנויים במועדון.

ביטול מנוי אימונים אישיים\מפגשי תזונה

 • נהלי ביטול מנוי הו"ק זהים לכלל המנויים במועדון.
 • מתאמן אשר רכש מנוי אימונים אישיים בהנחה של התחייבות ל3 חודשים ובחר לבטל את המנוי טרם עברו 3 חודשים יחויב באופן יחסי עבור כל חודש שבו התאמן על ההפרש של ההנחה, לדוגמא:
  מתאמן שרכש מנוי של פעם בשבוע ב740 ₪ במקום ב815 ₪ ובחר לבטל לאחר החודש הראשון יחויב במחיר יחסי של 75 ₪.


מדיניות קורונה וסגרים

 • במידה ומתקיים סגר המחייב סגירה פיזית של המועדון, המועדון ימשיך להעניק שירות באימוני חוץ\אימוני אונליין\השאלת ציוד במגבלת ההנחיות.
 • לכל מתאמן זכות הבחירה להמשיך לנצל את המנוי, להקפיא או לבטל את המנוי בהתאם לתנאי המנוי שלו.
 • על אחריות המתאמן להודיע מה ברצונו לעשות עם המנוי שלו - מנויים לא יעצרו ולא יוקפאו באופן אוטומטי מאחר ותמיד המועדון ימשיך לתת שירות ואפשרויות אימון.
 • הודעות מטעם המועדון ישלחו למתאמנים במייל, באפליקציית המועדון וברשתות החברתיות.
 • אין החזרים כספיים בגין תקופה שאינה נוצלה.

שונות

 • למועדון הזכות ושיקול הדעת הבלעדיים, ללא צורך לפנות למתאמנים או לפצותם, בעניינים הבאים: מועדי פעילות וסגירה של המועדון ומתקניו; הרכב וזהות צוות המועדון, ציוד ומתקנים, תוכניות אימון, טכניקות ומתודולוגיות אימון; סגירת המועדון, חלקים ממנו או מתקניו לקבוצות ויחידים, לאירועים מיוחדים, פעילויות ספורט, ארציות ובינ"ל, שיפוצים ותיקונים; מבצעים והנחות, מועדיהם והיקפם; תוכן והוראות תקנון המועדון, מחירון המועדון.
 • חפצים אישיים אבודים יוחזקו ע"י המועדון לתקופה של שבועיים, שלאחריהם רשאי המועדון להשמידם או להעבירם לתרומה.
 • בלא אישור מפורש ממנהלי המועדון, חל איסור חמור על קיום הבאים בשטח המועדון או בפלטפורמות השייכות לו : כנסים והתקהלויות; שיווק ומכירה של מוצרים ושירותים; תליית מודעות ופרסומים.
 • המתאמן מאשר קבלת הודעות מאת המועדון באמצעים הבאים, לצורך עדכון בנושאים רלוונטיים : מיילים, הודעות וואצאפ, הודעות פוש ומסרונים.

מדיה ושיווק

 • במהלך האימונים מתבצע תיעוד וצילום – במידה והמתאמן אינו מעוניין בכך הוא מתבקש להודיע על כך במפורש לצוות המקצועי מראש.
 • בחתימה על תקנון זה אני מאשר/ ת לקרוספיט אריאל לעשות שימוש בצילום / קטע וידיאו של י ו/או של ילדי/ילדיי, כולל עריכתו, לצורכי פרסומים מסוגים שונים, בכל מדיה או פורמט או פלטפורמה,בין שהם קיימים כיום ובין שיהיו קיימים בעתיד – כולל אינטרנט בארץ ומחוצה לה – וללא כל הגבלה על מספר השימושים בתצלום, על פי שיקול דעתה ו ללא כל קבלת תמורה
  כספית ו/או אחרת מקק"ל ו/או מי מטעמה.
 • אני מאשר/ת לקרוספיט אריאל לעשות שימוש בצילום / קטע וידיאו של י ו/או של ילדיי במסגרת שיתוף פעולה שלה עם גורם חיצוני.
 • ידוע לי כי תמונות ו/או קטעי וידיאו שיפורסמו כאמור לעיל יהיו חשופים למשתמשי האינטרנט ו /או צופי המדיה, וכי קרוספיט אריאל ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה עקב שימוש של צדדים שלישיים כלשהם בתמונות ו/או קטעי הוידיאו.
 • ידוע לי כי אישורי זה הוא בגדר ההסכמה הנדרשת לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981 וחוק זכות יוצרים תשס"ח – ,2007 וכי חתימתי על אישור זה מהווה את הסכמת ההורה הנוסף של ילדי, וקרוספיט אריאל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על כל דרישה ו/או תביעה לעניין זה.
 • המועדון משתמש בתמונות וסרטונים למטרות שיווקיות בפלטפורמות שונות כגון: פייסבוק, אינסטגרם, טיק-טוק, שלטים וכו'.
 • במידה והמתאמן או ההורה אינו מעוניין בצילום\שיווק\תיעוד כמפורט לעיל הוא מחוייב להודיע על כך מראש בפירוש למועדון - חוסר הודעה וחתימה על הסכם זה מהווה הסכמה למפורט לעיל.

*התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
האם מאמר זה היה מועיל?

נהדר!

תודה על המשוב

מצטערים! לא יכולנו לעזור

תודה על המשוב

Liquid error: 822: unexpected token at '{ "label": "כתובת הדוא"ל שלך", "type": "email", "name": "helpdesk_ticket[email]", "id": "helpdesk_ticket_email", "required" : "true" } '

ספרו לנו כיצד נוכל לשפר את המאמר הזה!

בחרו לפחות אחת מהסיבות
אימות CAPTCHA נדרש.

המשוב נשלח

אנו מעריכים את המאמץ שלכם וננסה לתקן את המאמר